Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Overkappingadviseurs B.V.

 1. Definities
  1. In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
   1. OKA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overkappingadviseurs B.V. gevestigd te Zaltbommel, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;
   2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met OKA een Overeenkomst aangaat;
   3. Producten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, zoals dienstverlening, aanneming van werk, uitlening, verhuur, enz.) die OKA – zowel online als offline – voor of ten behoeve van Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst verricht en alle ter uitvoering van een Overeenkomst door OKA (op)geleverde of (op) te leveren zaken overeenkomstig de Specificaties van OKA, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend begrepen, bewerkte/bewerkbare ontwerpbestanden, foto’s, (werk-) tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, huisstijlen, web interfaces, (marketing)plannen, advertenties, logo’s, andere materialen of (elektronische) bestanden, et cetera, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (op)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van diensten omvat;
   4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen OKA en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
   5. Specificatie: de omschrijving of tekening van door OKA te leveren Producten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
   6. Gebrek: iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of ieder anderszins niet correct uitgevoerd Product;
   7. Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van OKA ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, zoals ziekte van bij OKA werkzame personen of van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
 2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
  1. De bepalingen in deze Voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door OKA.
  2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door OKA uitsluitend deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden prevaleren boven de eventuele inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door OKA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding, dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
 3. Wijzigingen en aanvullingen
  1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen, offertes en advisering
  1. Alle aanbiedingen en offertes door OKA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
  2. Eventuele door OKA verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door OKA opgegeven Specificaties in de door OKA verzonden bescheiden zijn leidend ten aanzien van de te leveren Producten.
  3. Indien OKA adviseert, gebeurt dit naar beste weten van OKA. Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een Product ontheffen de Opdrachtgever niet van eigen controles en proeven.
  4. Indien OKA een aanbieding doet of een offerte uitbrengt waarbij een Product volgens specificaties van Opdrachtgever zal worden geleverd, dient Opdrachtgever deze specificaties voor of bij het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk gedetailleerd en volledig, overeenkomstig de eisen van OKA, aan OKA kenbaar te maken.
  5. OKA behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 5. Totstandkoming Overeenkomst
  1. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover OKA deze schriftelijk heeft bevestigd of OKA met de uitvoering is aangevangen.
  2. Indien door OKA, in afwijking van artikel 4.1 van deze Voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding.
  3. Overeenkomsten tussen Partijen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
  1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
 7. Prijzen
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door OKA opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die OKA ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.
  2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder – niet limitatief – zijn te verstaan: arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, et cetera) een verhoging ondergaan, is OKA gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Voor spoedopdrachten die als zodanig door OKA aan de Opdrachtgever zijn bevestigd, kan OKA een aanvullende toeslag berekenen.
  4. Indien OKA door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst danwel anderszins genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Inschakeling derden
  1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft OKA het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van OKA. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Uitvoering en (op)levering
  1. De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient OKA schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient OKA een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Een termijn van vier (4) weken wordt als redelijk geacht. Overschrijding van de termijn verplicht OKA niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
  2. De termijn voor (op)levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat OKA alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door OKA is ontvangen.
  3. Opgegeven (op)levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de Overeenkomst van door OKA ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van OKA vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
  4. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking totverlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn voor (op)levering verlengd met de duur van devertragingdieaan de zijde van OKA ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit deOvereenkomstvoortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van deOvereenkomst.
  5. OKA is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deeluitvoering is OKA gerechtigd ter zake deze deeluitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde Producten, voor zover van toepassing.
  6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OKA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  7. De levering geschiedt op de wijze als bepaald door OKA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Overmacht
  1. Indien zich een situatie van Overmacht voordoet is OKA gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door OKA als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  2. In het geval van ontbinding op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is OKA gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is OKA jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade.
 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. De aansprakelijkheid van OKA jegens de Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van OKA is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OKA of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van OKA. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
  2. OKA is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. OKA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. OKA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen (inclusief gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers), ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
  3. Indien OKA geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van OKA in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van enig desbetreffend door OKA geleverde Product ten aanzien waarvan OKA schadeplichtig is. Nimmer is OKA aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag waarvoor OKA een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
  4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de door hem aan OKA aangeleverde zaken en/of door of namens hem of (door OKA) ten behoeve van hem ingeschakelde derden. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is OKA niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken.
  5. De Opdrachtgever vrijwaart OKA voor en stelt OKA schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van OKA in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW.
 12. Betaling, rente, kosten en boetes
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is OKA steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van de helft van de totale op de Overeenkomst betrekking hebbende prijs.
  2. Indien de Opdrachtgever meent dat facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan OKA aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Opdrachtgever de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
  3. Indien de vordering van OKA niet tijdig wordt betaald, is de Opdrachtgever één procent (1%) rente per kalendermaand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is.
  4. Door OKA in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten in de gerechtelijke procedure niet door de rechter worden toegewezen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij OKA bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200,00 (tweehonderd Euro).
  5. Daar waar in deze Voorwaarden – of anderszins in een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst – een beding is opgenomen op grond waarvan Opdrachtgever een boete aan OKA is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die Opdrachtgever aan OKA is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).
 13. Annulering en klachten
  1. Annulering/opzegging door de Opdrachtgever van een met OKA afgesloten Overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van OKA geschieden. Wanneer OKA met de annulering/opzegging instemt is de Opdrachtgever, onverminderd het recht van OKA op volledige schadevergoeding, terstond een contractuele schadevergoeding van ten minste 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan OKA verschuldigd, met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).
  2. Klachten betreffende enig door OKA geleverd (gedeelte van een) Product, waaronder niet limitatief begrepen, de toepassingen of het gebruik van het Product, moeten, tenzij Opdrachtgever een Consument is, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product schriftelijk bij OKA zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het Product te hebben goedgekeurd. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
  3. De opdrachtgever is verplicht alle door OKA geleverde Producten, waaronder (omwille van de duidelijkheid) mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven en concepten, zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk aan OKA te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Geringe afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
  4. Indien een klacht van de Opdrachtgever door OKA geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is OKA, onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde Producten geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij OKA steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde Producten en van al hetgeen voor de uitvoering van de Overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is geraakt.
 14. Ontbinding en opschorting
  1. In gevallen dat de Opdrachtgever:
   1. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
   2. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
   3. in verzuim is ter zake de nakoming van een met OKA gesloten Overeenkomst; danwel
   4. indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens OKA te voldoen;
   zijn alle vorderingen en facturen van OKA onmiddellijk opeisbaar en heeft OKA de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door OKA geleden en te lijden schade.
  2. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is OKA gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en tot genoegen van OKA zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft OKA – onverminderd het recht volledige vergoeding van schade, kosten en rente – het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 15. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  1. Alle door OKA geleverde Producten blijven eigendom van OKA totdat de Opdrachtgever de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
  2. De Opdrachtgever is voorts verplicht op eerste verzoek ten behoeve van OKA een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door OKA geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.
  3. Alle door OKA bewerkte/bewerkbare ontwerpbestanden, tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, andere materialen of (elektronische) bestanden (Producten) blijven te allen tijde eigendom van OKA, tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.
  4. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 14.1 heeft OKA het recht om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal OKA hiertoe alle medewerking verlenen. Na terugneming van de zaken wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke waarde nooit hoger is dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 16. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie
  1. Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake de door OKA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten bij OKA. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is alleen OKA daartoe bevoegd.
  2. Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, noch het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
  3. De Opdrachtgever staat jegens OKA in voor het ongestoorde gebruik van de door haar aan OKA geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart OKA zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht.
  4. Wanneer de Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan OKA bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van OKA niet gerechtigd Producten ruimer te gebruiken dan is overeengekomen, de geleverde Producten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan derden rechten te verlenen middels licentie of anderszins.
  5. Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van OKA veranderingen in Producten aan te brengen of te laten aanbrengen.
  6. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen in/aan Producten komen toe aan OKA, zonder dat OKA daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van OKA aan haar over te dragen.
  7. OKA heeft de vrijheid om ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde Producten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, een en ander met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.
  8. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het/de ter beschikking gestelde Product(en) te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.
 17. Overige bepalingen
  1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met OKA gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
  2. Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch OKA jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens ten aanzien van het door OKA geleverde Product.
  3. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en OKA wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost‑Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Deze Voorwaarden zijn op 3 juli 2018 gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11064506.